Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring. Indien u verder gaat, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies van deze website. Verder

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is Kennis & Ervaring gevestigd aan de Brouwerstraat 34, 2984AR Ridderkerk (KvK 24433349), hierna te noemen: "B.I.A Business International " van B.I.A Business International aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen B.I.A Business International en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien B.I.A Business International deze schriftelijk heeft aanvaard.

Paragraaf: 2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

(1) D.m.v. het platform van B.I.A Business International zijn twee soorten shops beschikbaar. Enerzijds shops, die door B.I.A Business International zelf vormgegeven en geëxploiteerd worden (B.I.A Business International-Shops) en anderzijds shops, die door onafhankelijke shop-exploitanten vormgegeven en geëxploiteerd worden (Partner-Shops). In elke shop wordt kan via een Eigen Pagina (Open je Winkel) informatie over de exploitant van die shop ingegeven.
(2) B.I.A Business International is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een (B.I.A Business International-shop) aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.
(3) Voor de in een (Partner-shop) aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop alsmede de reclame voor de aangeboden artikelen is uitsluitend de shop-exploitant zelf verantwoordelijk. B.I.A Business International kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze shop-exploitanten, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene handelsvoorwaarden en/of de regelingen van de B.I.A Business International shop-exploitanten AV staan. Dat geldt met name in het geval dat shop-exploitanten in strijd handelen met hun verplichting om bij het sluiten van contracten met hun klanten in hun shops uitsluitend gebruik te maken van deze algemene voorwaarden van B.I.A Business International

Paragraaf: 3 Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde "Aanbiedingen" zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij B.I.A Business International te bestellen.
(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit onderstaande talen: Nederlands.
Daarop stuurt B.I.A Business International de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij B.I.A Business International is binnengekomen.
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer B.I.A Business International het bestelde product naar de klant heeft verzonden.
De details van de bestelling kunnen tevens online onder uw account in de webshop in het gebruikersprofiel onder (Je Bestellingen) worden bekeken.
(3) In verband met Paragraaf:2 (3) is het voor B.I.A Business International als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of shop-exploitanten gemaakte drukmotieven van tevoren te controleren of daarmee eventueel inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten. B.I.A Business International heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.
(4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat B.I.A Business International zelf tijdig en volledig door leveranciers worden beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer B.I.A Business International verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer B.I.A Business International nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.
(5) De producten die worden aangeboden worden op maat gedrukt, hierdoor kunnen wij de bestelde producten niet terug nemen. Wij willen u daarom ook wijzen op onze maattabel die u kunt vinden op de website. Uiteraard worden productie fouten hersteld. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met onze support afdeling, om een oplossing te vinden mocht dit toch voor komen.
(6) Producten, maten of kleuren die besteld zijn maar niet meer leverbaar zijn, omdat deze niet meer in het assortiment zitten, word een alternatief voor aangeboden. Denkende aan een andere kleur, maat of geheel ander artikel. Kan hier geen keuze uit worden gemaakt, dan word het totaal bedrag van de artikelen die niet meer leverbaar zijn geretourneerd.
(7) B.I.A Business International behoud altijd het recht om een order die geplaatst en voldaan is altijd nog te weigeren/annuleren.
(8) Bij annulering van een order worden geen kosten in rekening gebracht, dit alleen als het binnen 48 uur na het plaatsen van de order wordt aangegeven. Na 48 word er 20% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

Paragraaf: 4 Levering/verzending

(1) Het bestelde wordt in principe binnen 4 a 5 werkdagen verzonden, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door B.I.A Business International uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.
(2) De levering wordt uitgevoerd door een door B.I.A Business International gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.
(3) Nadat de klant de pakket heeft ontvangen geven wij de klant 3 dagen om de producten te controleren op enige fouten of schade na deze periode kunnen wij niets meer betekenen.

Paragraaf: 5 Prijzen

(1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.
(2) Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.
(3) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www. B.I.A Business International
(4) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

Paragraaf: 6 Betaling

(1) De betaling kan in de vorm van iDeal betaalmogelijkheden plaatsvinden. B.I.A Business International heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waartussen een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de bestelling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.
(2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door B.I.A Business International, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om B.I.A Business International of de door B.I.A Business International met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.
a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft B.I.A Business International het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van B.I.A Business International pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

Paragraaf: 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De producten blijven eigendom van B.I.A Business International totdat alle openstaande vorderingen aan B.I.A Business International zijn voldaan. Indien de klant een ondernemer in de zin van ABW, blijft B.I.A Business International eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.
(2) De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

Paragraaf: 8 Garantie

(1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. B.I.A Business International kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.
(2) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.
(3) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal B.I.A Business International tevens de portokosten voor haar rekening nemen.
(4) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan B.I.A Business International niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.
(5) De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringverplichtingen overeenkomstig ABW..
(6) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 1 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.

Paragraaf: 9 Beperking van de aansprakelijkheid

  • (1)De aansprakelijkheid van B.I.A Business International is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. B.I.A Business International is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is B.I.A Business International onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van B.I.A Business International beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.
    (2) Voor zover de aansprakelijkheid van B.I.A Business International in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de werknemers,
  • Medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van B.I.A Business International

Paragraaf: 10 Recht tot herroeping

Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief

(1) Recht tot herroeping
Indien u consument bent in de zin van het burgerlijk wetboek (ABW), kunt u uw verklaring op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van deze termijn wordt geleverd - door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige producten niet alvorens de eerste deellevering is aangekomen) en evenmin alvorens wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen. Voor inachtneming van de termijn voor herroeping volstaat het de herroeping of het product voor het verstrijken van de termijn op te sturen.
De verklaring van herroeping of de terugzending van de producten dient te worden verstuurd naar:

B.I.A Business International
Postbus 22
2980 AA Ridderkerk

of per e-mail aan: klantenservice@biazakelijk.nl
Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten die B.I.A Business International op basis van specificaties van de klant heeft vervaardigd, of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de klant zijn toegesneden. Dat geldt met name voor producten die met motieven (teksten of motieven) naar wens van de klant worden bedrukt. Het is de klant bekend dat hij B.I.A Business International bij bestelling van zulke producten een concrete opdracht geeft tot het vervaardigen van de bedoelde producten.
(2)
Gevolgen van de herroeping
. In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgestaan. Indien u de ontvangen prestatie geheel of ten dele niet of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, dient u ons de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden. Indien het gaat om goederen die u ter beschikking zijn gesteld, geldt dit niet, indien de verslechtering uitsluitend te wijten is aan het controleren ervan - zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de vergoedingsplicht voor waardevermindering op grond van verslechtering door het in gebruik nemen van de goederen overeenkomstig zijn bestemming vermijden, door de goederen niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten waardoor de waarde wordt verminderd. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden dienen voor ons risico te worden teruggestuurd. U dient de kosten voor terugzending te dragen, indien de geleverde goederen overeenkomstig de bestelling zijn en de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 40 Euro niet overschrijdt, of indien u bij een hogere prijs van de goederen ten tijde van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel vastgelegde gedeeltelijke betaling heeft voldaan. In de overige gevallen is de terugzending voor u gratis. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. Voor u begint de termijn te lopen met verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst daarvan.
Indien de overeenkomst in zijn geheel wordt herroepen, draagt B.I.A Business International ook de kosten voor de verzending van de waren naar de consument (toezendingskosten).
Einde van de instructie aangaande het herroepingsrecht.

Paragraaf: 11 Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
(1) Indien de klant een eigen motief aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van B.I.A Business International de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
(2) De klant zal B.I.A Business International vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt B.I.A Business International alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

Paragraaf: 12 Afwijkingen van vorm en van technische aard

(1) Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.
(2) Het kan voorkomen dat bij orders met verschillende modellen ( heren, dames of kinder ) een kleur verschil kan optreden. Dit is het gevolg van diverse leveranciers in textiel en modellen. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de support.

Paragraaf: 13 Bescherming van gegevens
B.I.A Business International gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door B.I.A Business International gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door B.I.A Business International vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die B.I.A Business International van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.
(2) Indien de klant een ondernemer is, of het een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen betreft, is Rotterdam de bevoegde rechtbank. B.I.A Business International heeft in dit geval ook het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig, indien de klant niet een algemeen bevoegde rechtbank in Nederland aan kan wijzen, hij na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats naar het buitenland heeft verlegd, of zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van het instellen van de vordering onbekend is.
(3) De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Nederlandse staat. De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten. Indien de klant consument is en zijn gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland ligt, blijven de voorgeschreven bepalingen van deze staat rechtsgeldig.
(4) In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig. e melden. Verzendkosten welke hiermee gemoeid gaan, zullen voor onze rekening zijn. Eventuele terugbetaling van de factuur zal binnen 14 dagen geschieden. Retourzendingen welke ongefrankeerd teruggezonden worden zullen niet aangenomen worden, doordat hierover strafportie betaald dient te worden. Men dient daarom in overleg het pakketje/enveloppe terug te sturen.

Paragraaf: 14 Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief.

Paragraaf: 15 Kopen op rekening.

(1)Goederen die na akkoord op rekening worden besteld, dienen binnen 7 dagen na levering over te zijn geboekt.
(2)Als een betalingsovereenkomst niet nagekomen word, zal deze uit handen gegeven worden aan een incasso bureau waar wij mee werken. Alle bijkomende kosten zullen op u worden verhaald.

Paragraaf: 16 ontwerpen.

(1) Alle ontwerpen op de website van B.I.A Business International zijn door ons zelf ontworpen. Wij bezitten hier dan ook de originele files van.
(2) Het gebruik maken van onze ontwerpen is ten strengste verboden, dit kan alleen na schriftelijke goedkeuren van B.I.A Business International
(3) Het gebruiken van onze ontwerpen zonder schriftelijke toestemming, zullen wij dan ook neerleggen bij ons juridische afdeling.

Let op: de kleuren in de afbeeldingen kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke resultaat